Jak dochodzić alimentów?

Najpopularniejsza droga dochodzenia alimentów to spór sądowy. Warto jednak pamiętać, że zakres i warunki obowiązku alimentacyjnego można także określić bez udziału sądu i określić je w akcie notarialnym lub w spisanej umowie pozasądowej.

Kiedy strony nie mogą dojść do porozumienia, konieczne jest dochodzenie alimentów przed Sądem. Pierwszym etapem takiego rozwiązania jest złożenie stosownego pozwu w Sądzie Rejonowym (konkretnie w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich). Sąd ten należy wybrać stosownie do miejsca zamieszkania osoby pozwanej lub uprawnionej do alimentów; decyduje tutaj strona powodowa lub jej przedstawiciel. Co bardzo istotne, sądząc kogoś o alimenty jest się zwolnionym od ponoszenia kosztów sądowych.

Jakie załączniki należy dołączyć do pozwu? Podstawą jest kopia dla pozwanego; każda ze stron powinna posiadać swój odpis pozwu. Oprócz tego konieczne jest załączenie odpisów stosownych aktów stanu cywilnego (urodzin, zawarcia małżeństwa). Jeśli analogiczna sprawa miała już poprzednio miejsce, do pozwu należy dołączyć również odpis poprzedniego wyroku (lub wyroków).

Ponadto powinno się uzupełnić treść pozwu o poświadczające ją dokumenty. Jeśli istnieje taka możliwość, warto wykazać możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych. Oprócz tego należy określić wysokość zarobków opiekuna lub ustawowego przedstawiciela osoby uprawnionej do alimentów. Bardzo ważne jest też zgromadzenie załączników, które poświadczą wszystkie istotne koszty związane z osobą uprawnioną do świadczeń, w tym koszty jej wychowania, utrzymania i edukacji. Jeśli masz problemy z dopilnowaniem całej procedury, pomocy udzieli ci renomowana kancelaria adwokacka. „Alimenty Gniezno”, „adwokat alimenty Gniezno” – to tylko przykładowe frazy, jakie możesz wpisać w wyszukiwarkę w poszukiwaniu cennej porady prawnej.

Przygotowany pozew wraz z konieczną dokumentacją należy złożyć w biurze podawczym danego sądu albo przesłać go tam listem poleconym. W dalszej kolejności odpis pisma trafia do osoby pozwanej, która musi przedłużyć zaświadczenie o dochodach. Obie strony zostają powiadomione przez Sąd o miejscu i terminie rozprawy. Zanim ona nastąpi, pozwany może dostarczyć pismo objaśniające jego stosunek do pozwu i ewentualne dowody na swoją korzyść. W uzasadnionych przypadkach na wniosek strony powodowej Sąd może zabezpieczyć roszczenie alimentacyjne, dzięki czemu powód będzie otrzymywać pieniądze w trakcie postępowania.

Dodaj komentarz